Vedtægter for Vingesus


§ 1
Navn og hjemsted
Foreningen Vingesus der har hjemsted i Vejle kommune, er stiftet den 10 marts 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Hanggliding og Paragliding Union (DHPU) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.


§ 2
Formål
Foreningens formål er at dyrke paragliding og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.


§ 3
Medlemskab
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 16 år.
Som sekundært medlem kan bestyrelsen optage enhver der har primært medlemskab i en anden hang- eller paragliderklub under DHPU.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.
Ved aktivt medlem forstås et fuldt betalende og aktivt medlem der er fyldt 16 år.
Ved passivt medlem forstås et ikke aktivt medlem der ikke betaler fuldt medlemskab.

Ved sekundært medlem forstås et aktivt medlem med primært medlemskab i anden hang- eller paragliderklub under DHPU.


§ 4
Indmeldelse:
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretær. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.
Betaling for skoling er bindende og tilbagebetales ikke.
Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på kr. 100,00.


§ 6
Kontingent
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.


§ 7
Kontingent skal være betalt senest den 10. Januar i kontingentåret.
Såfremt et medlem ikke har betalt rettidigt, betragtes medlemmet som udmeldt af foreningen.
Enhver udmeldelse af denne art, sendes til bestyrelsen til orientering.
Og igen kan der tilføjes, stadig noget der ikke er vedtaget på generalforsamlingen,
men det kunne forebygge misforståelser: Ved genindmeldelse skal der betales
indmeldelsesgebyret på 100 kr.
Enhver udmeldelse af denne art skal dog godkendes af foreningens bestyrelse.


§ 8
Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.


§ 9
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt indenfor 1. kvartal
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med opslag på hjemmesiden og ved skriftlig invitation til alle medlemmer med angivelse af dagsorden og indkomne forslag.

Skriftlig invitation til generalforsamlingen kan udsendes pr. mail, såfremt det enkelte medlem har givet sit tilsagn hertil ved afkrydsning i Paralog.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag offentliggøres disse sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette kan læses af medlemmerne på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal


§ 10
Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Chefinstruktørens beretning
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab for forløbne år til godkendelse
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for kommende år til godkendelse
6) Fastsættelse af kontingent
7) Behandling af indkomne forslag
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
9) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
10) Valg af revisor og revisorsuppleant
11) Eventuelt


§ 11
Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet - jvf. § 17 og § 18.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret - jvf. § 9.


§ 12
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§ 13
Bestyrelse - Valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere 2 medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, medens kassereren, sekretæren og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.


§ 14
Forretningsorden og tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Ved hvert bestyrelsesmøde skrives referat. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 3 uger efter mødets afholdelse.

Foreningen tegnes af formanden. Ethvert indkøb kræver flertal i bestyrelsen. Kasseren har dog fuldmagt til den almindelige daglige disposition af klubbens midler uden bestyrelsen godkendelse. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 20.000 kr. godkendes af generalforsamlingen


§ 15
Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.


§ 16
Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger


§ 17
Vedtægtsændringer
ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 18
Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Ved evt. opløsning af foreningen skal generalforsamlingen træffe afgørelse om hvorledes evt. formue skal behandles. Evt. overskud ifølge loven skal tildeles almennyttige formål i Vejle kommune. F.eks. en forening.